CHẤT ỔN ĐỊNH CHO DÂY CÁP

NGUYÊN LIỆU CÁP
20200103-48

Cáp

Các công thức được đề nghị dựa trên chất ổn định IKA.

Đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đang tối ưu hóa các chất ổn định cho các yêu cầu cụ thể của họ.

Đối với tất cả các ứng dụng, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm riêng lẻ dựa trên nền Calcium-Zinc, chì hoặc các loại kim loại nặng gốc tự do khác.

Điểm hóa dẻo 70°C

S-PVC, K-Value 70

100

Plastisizer DiDP

50

Filler

50 - 80

Ổn định CaZn: EuroStab 3101C

3,0 – 5,0

 Điểm hóa dẻo 90°C/105°C

S-PVC, K-Value 70

100

Plastisizer DiDP

50

Filler

50 - 80

Ổn định CaZn: EuroStab 3201C

4,0 – 8,0

 Điểm hóa dẻo 125°C (nhiệt độ cao)

S-PVC, K-Value 70

100

Plastisizer TOTM

50

Filler

15 - 20

Ổn định CaZn: EuroStab 3310C

10,0 – 14,0

P = Ổn định chì PB C= Ổn định Calcium Zinc

 

V.2 Phụ gia