CHẤT ỔN ĐỊNH CHO CẤU TRÚC THANH CỬA (WINDOWS PROFILE)

NGUYÊN LI?U THANH C?A (WINDOWS PROFILE)
20200103-37

NGUYÊN LIỆU THANH CỬA (WINDOWS PROFILE)

Các công thức được đề nghị dựa trên chất ổn định IKA.

Đối với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đang tối ưu hóa các chất ổn định cho các yêu cầu cụ thể của họ.

Đối với tất cả các ứng dụng, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm riêng lẻ dựa trên nền Calcium-Zinc, chì hoặc các loại kim loại nặng gốc tự do khác.

 

Công thức thanh cửa màu trắng

S-PVC, K-Value 65 - 68*

100

Impact Modifier

5,0 - 6,0

Coated Filler

8,0 - 12,0

Titanium Dioxide

3,5**

Ổn định Pb: IKA 6700P

4,0 - 5,0

Ổn định CaZn: IKA 7700C

3,5 - 4,0

Công thức thanh cửa màu

 

Công thức thanh cửa màu

S-PVC, K-Value 65 - 68*

100

Impact Modifier

5,0 - 6,0

Coated Filler

8,0 - 16,0

Màu

x

Ổn định Pb: IKA 6750P

4,0 - 5,0

Ổn định CaZn: IKA 8770C

3,0 - 3,5

Thanh dầm cửa

S-PVC, K-Value 65 - 68

100

Coated Filler

40,0 - 80,0

Màu

x

Ổn định Pb: IKA 6760P

4,0 - 6,0

Ổn định CaZn: IKA 7676C

3,0 - 5,0

P = Ổn định chì Pb C= Ổn định Calcium Zinc

*impact modified copolymer
** khí hậu tây âu; phụ thuộc vào yêu cầu > 3.5 phr